Utskrift

Vedtekter for foreningen Øygarden Fangst & Havfiskeklubb

Stiftet 15.11.2016

 

§1 Formål

Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å aktivisere til fangst og sportsfiske på og ved havet.

 

§2 Medlemmer

Enhver som innordner seg foreningens lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, bopel og telefon. Aldersgrensen for medlemskap er i det året de fyller 12 år. Man er junior ut kalenderåret man fyller 18


§3 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes på årsmøtet. Kun medlemmer som har betalt medlemsavgift for inneværende sesong har stemmerett og førsterett til foreningens turer med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og strykes av foreningen.


§4 Årsmøter

Årsmøter holdes hvert år i 1. halvår og kalles inn ved minst tre ukers varsel. Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding.

2. Regnskap i revidert stand.

3. Forslag som er kommet inn.

4. Fastsettelse av kontingent.

5. Valg av styre.

a. Det velges hvert år formann. De øvrige velges for to år, slik at nestformann og sekretær velges ett år, kasserer det neste år.

 

Valgene ledes av valgkomiteen. Denne består av avgående formann pluss de i styret som står på valg. Alle valg foregår enkeltvis og skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat. Det kan dog foregå ved håndsopprekning hvis alle er enige i det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemme-likhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som møter.

Valgbare er alle medlemmer.

Forslag som ønskes tatt opp under §4 punkt 3 må være senest til styret senest 8 dager før årsmøtet.

Vedtak må være fattet med vanlig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i loven.


§5 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeføre medlemmene krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§6 Medlemsmøter og turer

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Dog bør de holdes etter et visst program. Turer arrangeres etter et program som styret setter opp.

På turer gjelder vanlige båtregler, og alle skal rette seg etter båtleder. Foreningen påtar seg ikke ansvar for sine medlemmer på tur. Påmelding til turer er bindende. Betaling skal skje innen

påmeldingsfristen. Etteranmeldelse eller for sein betaling kan godtas om det er plass, men man er da ikke sikret båtplass om vi får problemer med at båter ikke kommer (betalt startkontingent tilbakebetales i dette tilfellet).


 

 

§7 Styret

Foreningen ledes av et styre på 4  medlemmer: formann, nestformann, kasserer, sekretær.

For å være vedtaksfør må et flertall av styret være møtt frem.

 

§8 Styrets arbeid

Formannen har den daglige ledelsen av foreningen. Han leder styrets forhandlinger, foreningens møter.nHan er leder for valgkomiteen og påser at valgene skjer på behørlig måte. Han legger frem styrets årsrapport til årsmøtet. Han skal lede styrets arbeid. Nestformannen fungerer som formann i dennes fravær. Han er dessuten behjelpelig med det daglige arbeid.

Sekretær skal føre protokoller og skrive referater. Han skal i samråd med formann/nestformann føre foreningens korrespondanse. Han er foreningens arkivar.

Kasserer fører foreningens regnskaper og medlemskartotek. Han skal påse at foreningens midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte. Han kan sammen med formannen ta ut penger fra bank og betale utgifter via nettbank. Han skal videre ta imot og betale ut penger i forbindelse med foreningens turer.

Styremedlem skal være behjelpelig med rutinearbeid og kan pålegges spesielle oppgaver.

Som vederlag for sitt arbeid deltar styret gratis på foreningens klubbturer, interne konkurranser og klubbmesterskap for inntil beløp som fastsatt på hver generalforsamling.

 

§10 Lov-endringer

Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Lovendring krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte.

 

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært eller ekstra-ordinært årsmøte, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten, og denne er utdelt minst tre uker før møtet. Blir oppløsningen vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med minst to tredjedels flertall.

I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens eiendeler et veldedig formål godkjent av årsmøtet.